Sprawozdanie

EKSPERT Zakład Usług Księgowo-Finansowych Spółka z o.o.

GRUPA FINANS-SERVIS

wykonującego czynności rewizji finansowej

w jednostkach zainteresowania publicznego

za rok obrotowy rozpoczynający się 01 lipca 2010r. i kończący się 30 czerwca 2011r.

(sporządzone w związku z wymogami art. 88 ustawy o biegłych rewidentach)


 1. Okres objęty sprawozdaniem:

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy zaczynający się 01 lipca 2010 roku i kończący się 30.06.2011 roku.

2. Forma organizacyjno –prawna oraz struktura własnościowa:

1. Nazwa i adres Spółki

EKSPERT Zakład Usług Księgowo-Finansowych Spółka z o.o.

Grupa Finans-Servis

Ul. 1 Dywizji Pancernej 45

43-300 Bielsko-Biała

2. Spółka EKSPERT działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 24.06.1991r. Repertorium nr A-VII 6153/91 tekst jednolity z dnia 19.12.2003 Repertorium nr A 5524/2003 oraz aneksu z dnia 05.11.2008r. Rep. nr 7841/2008. Okres działalności jednostki nie jest określony.

3. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:

a) pierwszy wpis do Rejestru Handlowego pod numerem RHB 1531 z dnia 27.06.1991r. w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej.

b) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem KRS0000134513 z dnia 15.11.2002r. w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej.

c) numer identyfikacji podatkowej NIP 547-008-39-77 nadany przez Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej.

d) numer identyfikacyjny Regon 070015027 nadany przez Urząd Statystyczny w Katowicach.

e) wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych KIBR pod nr 181.

4. Struktura własnościowa

 1. Biegli rewidenci posiadający 19,35% udziałów w kapitale zakładowym, oraz 41,86% głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

 2. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z siedziba w Warszawie posiada 67,74% udziałów w kapitale zakładowym, oraz 48,84% głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

 3. Finans-Servis Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. Grupa Finans-Servis z siedzibą w Warszawie posiada 12,9% udziałów w kapitale zakładowym, oraz 9,3% głosów na Zgromadzeniu Wspólników


 1. Opis sieci

GRUPA FINANS-SERVIS została zbudowana przez FINANS-SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS z siedzibą w Warszawie, ze spółek których założycielem było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Na dzień sporządzania sprawozdania FINANS-SERVIS Spółka z o.o. posiada co najwyżej kilkunasto procentowe udziały w 9 spółkach audytorskich, które są członkiem GRUPY FINANS-SERVIS, przyjmując w swojej nazwie człon GRUPA FINANS -SERVIS:

 1. BAD-BIL Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów Spółka z o.o. w Opolu,

 2. Biuro Biegłych Rewidentów EKSPERT Spółka z o.o. w Częstochowie,

 3. Biuro Usług Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim,

 4. BUFIKS Biuro Usług Finansowo- Księgowych Spółka z o.o. w Katowicach

 5. EKSPERT Zakład usług Księgowo-Finansowych Spółka z o.o. w Bielsku-Białej,

 6. ELIKS Audytorska Spółka z o.o. we Wrocławiu.

 7. U-FIN Biuro Audytorskie i Rachunkowe Spółka z o.o. w Łodzi,

 8. Zespół Usług Finansowo-Księgowych BILANS-SERVIS Spółka z o.o. w Kielcach,

 9. ZUFIKS Zakład Usług Finansowo- Księgowoych i Doradztwa Spółka z o.o. w Olsztynie,

Oprócz w/w powiązań kapitałowych oraz członu w nazwiecie nie występują inne powiązania wspólne. Każda ze spółek grupy realizuje własną strategię gospodarczą i zachowuje pełną niezależność co do zarządzania i kontroli, polityki i procedur kontroli jakości oraz podziału wyniku finansowego.

 1. Struktura zarządzania podmiotem

Organami spółki są:

 1. Zarząd,

 2. Rada Nadzorcza,

 3. Zgromadzenie Wspólników.

Sprawy spółki prowadzi jednoosobowy Zarząd. Członek zarządu jest Biegłym Rewidentem.

Prace Zarządu nadzoruje trzyosobowa Rada Nadzorcza. Członkowie Rady Nadzorczej SA Biegłymi Rewidentami. 1. System wewnętrznej kontroli jakości.

System wewnętrznej kontroli jakości wdrożony w spółce jest zgodny z przepisami ustawy o biegłych rewidentach. Celem zasad określonych w Systemie wewnętrznej kontroli jakości jest zapewnienie przestrzegania standardów rewizji finansowej.

Zarząd Spółki EKSPERT Zakład Usług Księgowo-Finansowych Spółka z o.o. oświadcza, że system wewnętrznej kontroli jakości wprowadzony w spółce EKSPERT skutecznie funkcjonuje.

Ostatnia kontrola w zakresie systemu zapewnienia jakości została przeprowadzona przez Krajowa Komisję Nadzoru w 2007 roku.

 1. Czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego.

W roku obrotowym rozpoczynającym się 01 lipca 2010 roku i kończącego się 30 czerwca 2011 roku Spółka z o.o. EKSPERT wykonała czynności rewizji finansowej w jednej jednostce zainteresowania publicznego (art. 2 pkt 4 uobr)

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa BESKIDY

ul. Cyniarska 11, 43-300 Bielsko-Biała


 1. Oświadczenie o stosowanej przez podmiot polityce w zakresie zapewnienia niezależności

W przypadku wszystkich usług rewizji finansowej Spółka jak i osoby uczestniczące w wykonywaniu tych czynności są obowiązane zachować niezależność co potwierdzają złożeniem oświadczenia o niezależności przed rozpoczęciem czynności rewizji finansowej jak i w momencie ich zakończenia.

 1. Oświadczenie o stosowanej polityce w zakresie doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów.

Wszyscy biegli rewidenci zatrudnieni oraz współpracujący z EKSPERT Spółka z o.o. są objęci systemem obligatoryjnego doskonalenia zawodowego i obowiązek ten wypełniają.

 1. Informacje o osiągniętych przychodach

W okresie od 01.07.2010 r. do 30.06.2011 r. osiągnięto następujące przychody:

- badanie sprawozdań finansowych 350.239,02 zł

- prowadzenie ksiąg rachunkowych 18.200,00 zł,

- świadczenie usług w zakresie doradztwa podatkowego 54 225,61 zł,

- obsługa płacowa zleceniodawców 35.350,00 zł,

- ekspertyzy 7.500,00 zł


 1. Zasady wynagradzania kluczowych biegłych rewidentów oraz członków zarządu.

Kluczowi biegli rewidenci świadczący usługi rewizji finansowej w okresie sprawozdawczym to jedyny członek zarządu zatrudniony na umowę o pracę oraz osoby wykonujące zawód w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Wynagrodzenie kluczowych biegłych rewidentów wykonujących zawód w oparciu o umowy cywilno-prawne jest ustalane każdorazowo indywidualnie.

Członek zarządu wynagradzany jest wg zasad Regulaminu Wynagradzania obowiązującego od 1999 roku. Na podstawie w/w regulaminu członkom zarządu będących pracownikami spółki przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny.

Przyznanie premii członkom zarządu uzależnione jest od ogólnej oceny działalności Spółki przez Radę Nadzorczą.

 1. Osoba odpowiedzialna w imieniu podmiotu za sporządzenie sprawozdania.

Odpowiedzialnym za sporządzenie tego sprawozdania jest Jadwiga Migalska- biegły rewident nr ewid 9349


Bielsko-Biała; 30.09.2011r


Prezes Zarządu

Jadwiga Migalska 

Copyright © 2007 - 2017 All rights reserved. Ekspert