Badania sprawozdań finansowych

W ramach usług audytorskich Spółka oferuje:

  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich, w tym również dla potrzeb Komisji Papierów Wartościowych i Giełd,
  • badanie śródrocznych sprawozdań finansowych,
  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów MSSF w tym również dla celów konsolidacji grupy,
  • przekształcenia sprawozdań finansowych sporządzonych według przepisów polskich na inne standardy np. MSSF,
  • pomoc w przygotowaniu rachunkowości podmiotów do sporządzania sprawozdań finansowych według MSSF,
  • przeprowadzanie audytu wykorzystania środków unijnych.

Biegły rewident przystępuje do badania sprawozdania finansowego przed jego sporządzeniem. Pozwala to badającemu na włączenie się do prac inwentaryzacyjnych i przygotowawczych, służenie doradztwem, co w efekcie winno przyczynić się do prawidłowego sporządzenia bilansu, skrócenia czasu badania i sprawnego sporządzenia opinii i raportu. Badanie przeprowadzone jest osobiście przez biegłych rewidentów skierowanych przez Spółkę lub przy udziale aplikantów czy asystentów. Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych usług, opracowane przez biegłych materiały – opinia i raport – podlegają obligatoryjnie weryfikacji, którą przeprowadzają wyznaczeni przez Zarząd biegli posiadający największe doświadczenie zawodowe.

Opracowany przez biegłego rewidenta raport z badania sprawozdania finansowego poza oceną prawidłowości poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat, bilansu oraz składników wymienionych w art. 65 ustawy o rachunkowości, zawiera również analizę podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych charakteryzujących efektywność działalności gospodarczej i pozwalającą na ustalenie podstawowych zagrożeń kontynuacji działalności w przyszłości.

Usługi nasze realizowane są w drodze umów rocznych bądź umów wieloletnich. Umowy te powinny być zawarte na przełomie III i IV kwartału, aby biegły rewident mógł wziąć udział w inwentaryzacji składników aktywów i pasywów.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem od nas oferty na badanie sprawozdania finansowego prosimy o wypełnienie Ankiety i przesłanie do naszej firmy.

 

 

Copyright © 2007 - 2017 All rights reserved. Ekspert