System wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finasowych

System wewnętrznej kontroli jakości podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

System kontroli jakości, przyjęty do stosowania w Spółce EKSPERT Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o.(zwana dalej "spółka EKSPERT"), określa podstawowe zasady i procedury kontroli jakości i obejmuje:

 1. wewnętrzną dokumentację organizacyjno - prawną, zawierającą:
  • zadania, obowiązki i uprawnienia oraz odpowiedzialność biegłych rewidentów i współpracujących z nimi aplikantów i pracowników za sprawne, wnikliwe oraz terminowe przeprowadzenie usług,
  • procedury zatrudniania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach,
  • zasady nadzoru nad realizacją zadań oraz zapewniania możliwości konsultacji w toku wykonywania pracy,
  • procedury zapewniania ostatecznej kontroli wyników badania (opinia i raport) w zestawieniu z dokumentacją rewizyjną.
 2. opis zasad:
  • zapoznania pracowników spółki EKSPERT z zasadami i procedurami kontroli jakości wykonywanych usług,
  • informowania pracowników spółki EKSPERT o obowiązku przestrzegania zasad niezależności, uczciwości, rzetelności, poufności i profesjonalizmu przy wykonywaniu usług.

Opisany niżej system, wdrażany i przestrzegany w spółce EKSPERT ma za zadanie udoskonalenie stosowanego systemu kontroli jakości badania sprawozdań finansowych oraz jego sformalizowania i rozciągnięcia na pozostałe usługi wykonywane przez biegłych rewidentów i współpracujących z nimi osób.

1.1 Zadania, obowiązki i uprawnienia oraz odpowiedzialność biegłych rewidentów i współpracujących z nimi pracowników za sprawne, wnikliwe oraz terminowe przeprowadzenie usługi.

W celu zapewnienia sprawnego, wnikliwego oraz terminowego przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego lub innej usługi poświadczającej przez biegłego rewidenta i współpracujących z nim współpracowników, ustala się:

 • Zadania biegłego rewidenta i współpracujących osób:
  1. Należyte przygotowanie się do wykonania zleconej usługi poprzez przyjęcie zleconej usługi do wykonania, wstępne rozpoznanie podmiotu, skompletowanie zespołu do współpracy- sprawdzenie niezależności całego zespołu wobec jednostki, której sprawozdanie finansowe zostało zlecone do badania.
  2. Wczesne informowanie spółki EKSPERT o problemach, które mogą zakłócić lub uniemożliwić sprawne przeprowadzenie badania.
  3. Nawiązanie kontaktu z podmiotem dla którego ma być wykonana usługa i przeprowadzenie wstępnej rozmowy, w celu:
   • ustalenia udziału w spisach z natury,
   • ustalenia z podmiotem terminów przeprowadzenia badania, zgodnie z zapisami umowy,
   • w przypadku nowej jednostki, przybliżenie zleceniodawcy sposobu pracy biegłego rewidenta i/lub zespołu realizującego usługę,
  4. Opracowanie wstępnego planu badania.
  5. Zorganizowanie i podział pracy w ramach zespołu.
  6. Dostosowanie do warunków badanej jednostki toku i zakresu badania, zapewniające zakończenie badania w umownym terminie.
  7. Dobór rodzajów, metod, procedur i kryteriów badania (taktyka badania) – na tle przyjętej istotności ogólnej i wykonawczej dla sprawozdania finansowego.
  8. Przeprowadzenie badania wstępnego (jeśli przewiduje to umowa) i badania ostatecznego w przyjętych i uzgodnionych z jednostką terminach.
  9. Sporządzenie stosowanej przez spółkę EKSPERT dokumentacji rewizyjnej z badania.
  10. Przestrzeganie zasady, że w dokumentacji roboczej ujęte są wyłącznie dokumenty przyjęte od jednostki badanej ze stwierdzeniem przez biegłego ich wiarygodności (obowiązkowo z datą i podpisem badającego – pod klauzulą "Potwierdzam wiarygodność niniejszego dowodu badania jako załącznika do zbioru KDR").
  11. Konsultowanie z kontrolerem jakości badania, stwierdzonych w toku badania sprawozdania finansowego zagadnień, które budzą jego wątpliwość,
  12. Sporządzenie projektu opinii i raportu oraz przedstawienie wraz z zebraną dokumentacją do kontroli jakości badania kontrolerowi jakości badania spółki EKSPERT.
  13. Dokonanie, na wniosek kontrolera jakości badania, wzajemnie uzgodnionych ewentualnych korekt, w miarę potrzeby złożenie stosownych wyjaśnień i zlikwidowanie nieścisłości.
  14. Nadzorowanie pracami (administracyjnymi i technicznymi), mającymi na celu w ostateczności przekazanie wyników badania zleceniodawcy, przedstawienie potwierdzenia odbioru opinii i raportu oraz oświadczeń przez osoby upoważnione badanej jednostki.
  15. Skompletowanie dokumentacji rewizyjnej i przekazanie kontrolerowi jakości badania EKSPERT do ostatecznej rewizji.
  16. W spółce EKSPERT, jako obowiązującą do stosowania, przyjęto dokumentację według programu U-FIN Karty Dokumentacji Rewizyjnej, z uwzględnieniem kolejnych wersji wydań. Dopuszcza się stosowanie programu Datev Symfonia.
 • uprawnienia biegłego rewidenta i współpracujących osób
  1. Reprezentowanie spółkę EKSPERT w wykonaniu zleconego badania,
  2. Przeprowadzanie, w trakcie badania, koniecznych rozmów z kierownictwem badanej jednostki.
  3. Reprezentowanie spółki EKSPERT – w ramach realizacji umowy na badanie sprawozdania finansowego - podczas spisów z natury, w charakterze obserwatora.
  4. Uczestniczenie (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownictwa spółki EKSPERT) w spotkaniach z Radą Nadzorczą i w Zgromadzeniach Wspólników/Akcjonariuszy, poświęconych zatwierdzaniu zbadanego sprawozdania finansowego.
  5. Udział w spotkaniach i szkoleniach środowiskowych dla biegłych rewidentów organizowanych przez Regionalny Oddział KIBR w Bielsku-Białej oraz konferencjach organizowanych przez KIBR i innych dla biegłych rewidentów.

1.2 Procedury zatrudniania pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i kompetencjach.

Do prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych oraz innych usług świadczonych przez biegłego rewidenta spółka EKSPERT zatrudnia:

 • stałych pracowników Kancelarii – biegłych rewidentów, aplikantów i asystentów,
 • osoby współpracujące - biegłych rewidentów,
 • osoby zatrudnione na umowę zlecenie – aplikanci odbywający aplikację zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

W spółce EKSPERT przyjmuje się zasadę, że badanie sprawozdań finansowych przeprowadza biegły rewident, uczestnicząc w badaniu sam lub z zespołem aplikantów i/lub asystentów.Wyboru biegłego rewidenta, poprzez wskazanie lub akceptację, do wykonania usługi badania lub innej usługi, każdorazowo dokonuje Zarząd spółki EKSPERT. Wyznaczenie biegłego rewidenta do wykonania zlecenia, następuje niezwłocznie po podpisaniu umowy na wykonanie usługi, po stwierdzeniu niezależności biegłego rewidenta w stosunku do zleceniodawcy (oświadczenie biegłego o niezależności stanowi załącznik do Kart Dokumentacji Rewizyjnej) oraz jego odpowiednich kwalifikacji i kompetencji, biorąc pod uwagę charakter zleceniodawcy. Dobór pozostałych członków zespołu, w celu wykonania umowy, dokonuje wyznaczony biegły rewident, spośród swoich aplikantów i asystentów.Biegły rewident odpowiada za właściwy dobór osób uczestniczących w badaniu, uwzględniając ich niezależność w stosunku do zleceniodawcy, doświadczenie i merytoryczne przygotowanie.Jednocześnie Zarząd spółki EKSPERT informuje biegłego rewidenta – kontrolera jakości badania o terminie weryfikacji, wynikającym z zawartej umowy.

1.3 Zasady nadzoru nad realizacją zadań oraz zapewniania możliwości konsultacji w toku wykonywania pracy.

Nadzór nad realizacją zadań sprawowany jest:

 1. bezpośrednio przez biegłego rewidenta prowadzącego i nadzorującego badanie sprawozdania finansowego,
 2. przez Zarząd jako przedstawiciela spółki EKSPERT– nadzór zapewniający należyte wykonanie umowy, realizowany poprzez możliwość konsultacji z Zarządem.

Wyznaczenie biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego lub wykonania innej usługi poświadczającej następuje po upewnieniu się o wystarczającym doświadczeniu i przygotowaniu zawodowym biegłego rewidenta do wykonania powierzonego zadania.
Przed rozpoczęciem realizacji zlecenia, Zarząd przekazuje posiadane informacje o badanej jednostce, wskazuje na istotne kwestie związane z powierzonym zadaniem oraz ukierunkowuje biegłego rewidenta i współpracujące osoby.
W przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji z biegłym z innej dziedziny lub rzeczoznawcą, w toku wykonywania pracy, zobowiązuje się biegłego rewidenta wiodącego pracami, do wczesnego informowania biegłego kontrolera jakości badania i/lub Zarząd spółki EKSPERT, w celu możliwości przeprowadzenia konsultacji w ramach spółki EKSPERT lub na zewnątrz.

1.4 Procedury zapewniania ostatecznej kontroli wyników badania (opinia i raport) w zestawieniu z dokumentacją rewizyjną.
Dla zapewnienia przeprowadzenia ostatecznej kontroli wyników badania, opinia i raport lub inna forma oceny (przed podpisaniem), podlegają weryfikacji prawidłowości i zasadności zaproponowanej przez biegłego rewidenta opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym, co do jej treści i rodzaju oraz kompletności i poprawności przedstawienia w raporcie ustaleń badania.
Punktem odniesienia w tym zakresie jest zgromadzona przez biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie, dokumentacja rewizyjna, stąd:

 • biegły rewident, kierujący badaniem lub samodzielnie przeprowadzający badanie, zobowiązany jest przekazać wyznaczonemu kontrolerowi jakości badania propozycję opinii i raportu oraz kompletny materiał dowodowy, w terminie umożliwiającym wydanie ostatecznej opinii wraz z raportem w dacie zgodnej podpisaną umową,
 • w razie potrzeby złożyć stosowne wyjaśnienia kontrolerowi jakości badania,
 • kontroler jakości badania zobowiązany jest dokonać przeglądu kart dokumentacji roboczej oraz opinii i raportu, w taki sposób, by stwierdzić:
  • kompletność przedstawionej dokumentacji rewizyjnej,
  • przejrzystość i zrozumiałość udokumentowania wszystkich istotnych ustaleń, dotyczących treści badanego sprawozdania,
  • uzasadnienie do każdego włączonego dokumentu rewizyjnego i stwierdzenie, że do zgromadzonej dokumentacji nie włączono dokumentów, które nie podlegało ocenie biegłego rewidenta,
  • sprawowanie przez biegłego rewidenta, w toku badania, nadzoru nad pracą personelu pomocniczego, co powinno wynikać z zaparafowania każdej strony KDR przez biegłego rewidenta, kierującego badaniem,
  • uzasadnienie do stwierdzeń zawartych w opinii i raporcie uzupełniającym opinię lub innym uzgodnionym dokumencie,
  • potwierdzenie zgodności przeprowadzonego badania z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta.

Na dowód przeprowadzenia kontroli jakości badania, kontroler jakości badania jest zobowiązany:

 • złożyć podpis w wyznaczonym miejscu karty dokumentacji rewizyjnej, który oznacza:
  • przeprowadzenie bieżącego przeglądu dokumentacji rewizyjnej, po badaniu wstępnym i/lub ostatecznym,
  • przeprowadzenia ostatecznej weryfikacji dokumentacji, w celu stwierdzenia potwierdzenia w dokumentacji rewizyjnej dla zaproponowanej treści opinii i przedstawionych w raporcie ustaleń z badania,
 • sporządzić protokół z kontroli jakości badania dokumentacji z badania sprawozdania finansowego, według przyjętego wzoru do stosowania w EKSPERT Spółka z o.o.

Pozytywna weryfikacja dokumentacji z badania stanowi podstawę wydania opinii wraz z raportem uzupełniającym badanej jednostce.
W przypadku stwierdzenia odstępstw od zasad, przyjętych do stosowania w spółce EKSPERT, kontroler jakości badania zobowiązany jest przedstawić swoje spostrzeżenia badającemu biegłemu rewidentowi w celu usunięcia nieprawidłowości. W uzasadnionych przypadkach uwagi należy zgłosić Zarządowi spółki EKSPERT.

2.1 Zasada zapoznania pracowników spółki EKSPERT z zasadami i procedurami kontroli jakości wykonywanych usług.
Nadrzędnym celem spółki EKSPERT jest wykonywanie usług badania sprawozdania finansowego i innych usług poświadczających z należytą starannością, zgodnie z:

 • Kodeksem etyki zawodowej biegłych rewidentów,
 • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej,
 • Przepisami prawa,
 • Warunkami określonymi w umowie o badanie oraz o świadczenie innych usług poświadczających.

Do realizacji tego celu spółka EKSPERT wykorzystuje wiedzę, doświadczenie i intuicję zatrudnionych przez siebie biegłych rewidentów, równocześnie umożliwiając przestrzeganie systemu kontroli jakości.
W tym celu EKSPERT Zakład Usług Księgowo-Finansowych Spółka z o.o. jest zobowiązana udostępnić biegłym rewidentom oraz osobom współpracującym, wymienione wyżej przepisy oraz opracowany system, wyjaśniać wątpliwości i eliminować ewentualne odstępstwa od przyjętych zasad.
Jednocześnie, dla zapewnienia należytej staranności wykonania usług, wszyscy zatrudnieni biegli rewidenci zostają z urzędu zapoznani z opracowanym systemem kontroli jakości, na dowód czego potwierdzają ten fakt.
Biegli rewidenci, kierujący zespołem, zobowiązani do przestrzegania systemu, są równocześnie zobowiązani poinformować członków swojego zespołu o podstawowych zasadach i procedurach kontroli jakości, obowiązujących w spółce EKSPERT i dbać o ich stosowanie.

2.2 Zasada informowania pracowników spółki EKSPERT o obowiązku przestrzegania zasad niezależności, uczciwości, rzetelności, poufności i profesjonalizmu przy wykonywaniu usług.
EKSPERT Zakład Usług Księgowo-Finansowych Spółka z o.o., przyjmując za Kodeksem etyki zawodowej biegłych rewidentów, zobowiązanie biegłego rewidenta do przestrzegania zasad niezależności, uczciwości, rzetelności, poufności i profesjonalizmu przy wykonywaniu usług, zobowiązuje każdego zatrudnionego biegłego rewidenta (nadzorującego wykonywanie zadań przez te osoby) do odpowiedzialności za przestrzeganie w/w zasad przez osoby nie będące biegłymi rewidentami.
Odpowiedzialność w spółce EKSPERT za zapewnienie przestrzegania zasad etyki zawodowej przez zatrudnionych w podmiocie pracowników ponosi Zarząd spółki EKSPERT.
Etapy informowania pracowników spółki EKSPERT o obowiązku przestrzegania zasad etycznych:

 • w momencie zatrudnienia biegłego rewidenta,
 • w momencie powierzenia wykonania umowy w imieniu spółki EKSPERT – podpisanie oświadczenia o niezależności od badanej jednostki,
 • w przypadku reprezentowania spółki EKSPERT na zewnątrz przez biegłego rewidenta lub pracownika, nie będącego biegłym rewidentem,
 • w przypadku możliwości powstania sytuacji konfliktowych lub sprzeczności interesów,
 • w przypadku możliwości powstania sporu z innym współpracownikiem, bezpośrednim przełożonym lub podmiotem, w którym jest zatrudniony.

Zarząd Spółki EKSPERT Zespół Doradców Finansowo-KsięgowychSpółka z o.o. oświadcza, że opisany wyżej system wewnętrznej kontroli jakości wprowadzony w spółce EKSPERT, skutecznie funkcjonuje.

 

Copyright © 2007 - 2017 All rights reserved. Ekspert