Ankieta - badanie sprawozdania finansowego

 
Nazwa firmy
Przedmiot działalności
Liczba zatrudnionych
stan na 31.12.2011plan na 2012
Obrót (tys. zł)
w roku 2011plan na 2012
przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi
pozostałe przychody operacyjne
przychody finansowe
% udział eksportu w obrotach
Struktura aktywów (tys. zł)
stan na 31.12.2011plan na 2012
Majątek trwały
Majątek obrotowy
Wynik finansowy netto
stan na 31.12.2011plan na 2012
Wielozakładowość Czy jednostka jest wielozakładowa?
Jeżeli tak, proszę podać liczbę oddziałów i ich lokalizację
Czy oddziały prowadzą odrębną rachunkowość?
Kontrole podatkowe Czy były przeprowadzane kontrole podatkowe?
Jeżeli tak, to kiedy i za jaki okres
Badanie za rok ubiegły Czy było badanie za rok ubiegły?
Czy były zastrzeżenia?
Sprawozdanie skonsolidowane Czy jednostka sporządzała sprawozdanie skonsolidowane?
Ulgi podatkowe Proszę podać wszystkie ulgi podatkowe
Dostawcy i odbiorcy Proszę podać ilość dostawców i odbiorców
Sprawy sporne Czy występują sprawy sporne?
Inwentaryzacja - częstotliwość
Kiedy ostatnio była przeprowadzona dla:
materiałów środków trwałych
System kontroli wewnętrznej Czy istnieje system kontroli wewnętrznej?
Proszę podać jaki:
Gwarancje i poręczenia Czy udzielono gwarancji i poręczeń?
Termin badania Proszę podać sugerowany termin badania
Informacje kontaktowe Numer telefonu

Adres e-mail

Nazwisko
 

Copyright © 2007 - 2017 All rights reserved. Ekspert